^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

Regulamin

REGULAMINPOSTĘPOWANIAREKRUTACYJNEGO
DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,SZKOŁYPODSTAWOWEJ
WSZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SPYTKOWICACH
n
arokszkolny2019/2020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.996 z późn. zm.)

- Zarządzenie Wójta Gminy Spytkowice Nr 25/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice na rok 2019/2020PRZEDSZKOLE

1.    Do przedszkola przyjmuje się dzieci z terenu gminy Spytkowice:
1) z urzędu dzieci urodzone w 2013 roku w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego po wypełnieniu Deklaracji (zał.Nr1P) lub Zgłoszenia (zał.Nr2P);
2)   dzieci w wieku 3-5lat;
3)   w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.

2.   Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Deklarację (Zał.Nr1P) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym oddziale w terminie 7dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3.  Wniosek (Zał.Nr3P) o przyjęcie dziecka do przedszkola składają rodzice/prawniopiekunowie do dyrektora przedszkola w terminie od 11 marca do 29 marca do godz.15,00 w formiepapierowej.

4.    Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane pod uwagę kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)objęciekandydatapieczązastępczą.

5.    Kryteria te mają jednakową wartość10pkt.

6.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego.

7.    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Spytkowice. Są to:
1)   oboje rodzice pracujący50pkt.
2)   jeden rodzic pracujący10pkt.
3)   rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola8pkt.
4)   dzieci zadeklarowane na więcej niż 5h dziennie5pkt. za każdą godzinę powyżej
5)   dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Spytkowice – 20 pkt.

8.    Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Spytkowice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Spytkowice nadal są wolne miejsca.

9.    Na potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów ustawowych do wniosku załącza się:
1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3)   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
5)   oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
6)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodniez obowiązującymi przepisami prawa;
7)   oświadczenie o zatrudnieniu;
8)   oświadczenie, że rodzeństwo uczęszcza do przedszkola w tym oddziale;
9)   kserokopię rocznego zeznania podatkowego.

10.Dokumenty wymienione w ust.9 pkt. 2, 3, 4, 6, 9 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a    §1Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także złożone w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

11.Oświadczenia, o których mowa w ust.9 pkt. 1, 5, 7, 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich następującej treści:Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

12. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Szkoły istotne dane o staniezdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

13. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora, który wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

14.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
3)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.


15. Wyniki
postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola.

16. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

17. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.


18. Listy, o których mowa w ust. 15 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


19. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 17 jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.


20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.


21. Uzasadnienie sporządza się w terminie
5 dniod dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 19. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.


22. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie
7 dniod dnia otrzymania uzasadnienia.


23. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 22, w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.


24. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.


25. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 28 czerwca 2019r.


26. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.


27. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta Przedszkolu.


28. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.SZKOŁAPODSTAWOWA

1.   Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach przyjmujesię dzieci z urzędu zamieszkałe w obwodzie szkoły:
1)   dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 r.) na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (Zał.Nr1SP) w terminie od 4 kwietnia do 17 kwietnia 2019r. do godz.15,00;
2)   dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – na Wniosek rodziców: (zał. Nr 2SP)
a)    jeżeli dziecko korzystało z rocznego przygotowania przedszkolnego,
albo
b)    posiada opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest pisemny Wniosek rodziców/prawnych opiekunów (Zał.Nr3SP) złożony w terminie od 4 kwietnia 2018r. do 17 kwietnia 2019r. do godz.15,00.

3.    Kryteria przyjęcia kandydata spoza obwodu szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej określone w uchwale Rady Gminy Spytkowice sąnastępujące:
1)   Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tutejszej placówce10pkt.
2)   Kandydat jest mieszkańcem gminy Spytkowice10pkt.- Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów;
3)   Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły8pkt.
4)   Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły8pkt.- Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów;
5)   W obwodzie szkoły zamieszkują krewni (babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należy tej opieki6pkt. - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów;

4.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach.

5.    Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
3)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

6.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.    Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.

8.    W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie zgadza się z odmowną decyzją Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje Procedura Odwoławcza:
1)   W terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2)   Uzasadnienie sporządza się w terminie 5dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3)   Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7dni od otrzymania odwołania.
4)   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7dni od otrzymania odwołania

5)   Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego –skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działa nie jest przedmiotem skargi.

9.    O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani z urzędu.


Tabela punktacji możliwej do uzyskania w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1)   Wielodzietność rodziny kandydata

10

2)   Niepełnosprawność kandydata

10

3)   Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10

4)   Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10

5)   Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10

6)   Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

7)   Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

Kryteria podjęte Uchwałą Rady Gminy

Liczba punktów

1)   Oboje rodzice pracujący

50

2)   Jeden rodzic pracujący

10

3)   Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola

8

4)   Dzieci zadeklarowane na więcej niż 5 godzin dziennie
(5 punktów za każdą godzinę powyżej)

5

5)   Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Spytkowice

20


 


Święto Rodzin

phoca thumb m fot 1547

------------------------------------

Dyplom Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

m certyfikat sp2

Szkoła
Przyjazna Rodzinie

m certyfikat sp2

WF z Klasą

wf z klasa m

Mały Mistrz

mały mistrz

Śniadanie
daje moc

śniadanie daje moc
śniadanie daje moc

Table Day

table day

Rekord dla Niepodleglej

table day
Copyright 2014  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach